Entry-header image

Extindere hotel pe structura independenta,Mun. Sebes, DN 1 Km 373+100, nr.9, Jud.Alba

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.mfe.gov.ro sau www.inforegio.ro

Cod SMIS:
Construire Hotel P+1E
15466
Titlul proiectului:
2
Nr. de înregistrare contract: 1195 / 28 DEC 2010
Data începere: 27.09.2018
Data finalizare: 01.09.2021, proiect finalizat anticipat la data de 31.07.2020
28 DEC 2010
28 FEB 2014
Valoarea totala proiect: 6,551,401.72 LEI
Valoare eligibila proiect: 5,135,029.13 LEI
Valoare contribuție beneficiar: 1,985,512.76 LEI
Uniunea Europeana

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Viziunea societăţii este să crească numărului locurilor de cazare, respectiv să:
construiască unui al doilea corp la hotelul existent, ce va avea funcţiunea de cazare, având o capacitate de 70 de locuri de
cazare şi o sală de conferinţe.
sa transforme acest obiectiv într-o destinaţie turistică de calitate care să corespundă standardelor Uniunii Europene privind
furnizarea serviciilor turistice de cazare şi de agrement,
să realizeze o dezvoltare durabilă din punct de vedere al mediului într-un ritm de dezvoltare superior altor destinaţii similare
din zona.
Misiunea
Afacerea ce urmează a fi finantat este de a oferi servicii de cazare.
Misiunea noastră este satisfacerea nevoilor clienţilor legate de cazare, conforme cu standardele internaţionale, prin includerea acestor
servicii in pachetele de turism ale operatorilor de turism din zona – pe de o parte,iar pe de alta parte, prin oferirea de pachete de servicii
complexe de agrement şi cazare a locuitorilor zonei, satisfacand astfel cerintele acestora legate de cazare într-un spaţiu de relaxare ca si
motivaţie legata de refacerea capacitatii de munca sau a starii de sanatate .
Declaraţia de misiune: Să devenim lideri pe piaţa din Alba pentru servicii de cazare, acordând servicii de calitate superioară, la cele mai
înalte standarde şi cu cea mai bună tehnologie, în vederea atragerii segmentelor de clienţi vizaţi.
Strategia
Strategia firmei este creşterea locurilor de cazare si dezvoltarea activităţii existente,cu o piata in formare si continua
dezvoltare,zona Alba Iulia ,inclusiv Romania, fiind mult ramasa in urma fata de tarile UE in ceea ce priveste serviciile de cazare.
Dezvoltarea acestei activitati va putea fi posibila prin oportunitatea finantarii prin POR 2.2.
Faţă de obiectivul strategic al POR şi de obiectivele specifice ale domeniului major de intervenţie 2.2, obiectivul general al prezentului
proiect îl reprezintă realizarea unei infrastructuri de cazare moderne în vederea diversificării şi creşterii calităţii serviciilor turistice, prin
valorificarea resurselor turistice locale şi regionale, inclusiv materiale si de forţa de munca, dar si a celor de afaceri, culturale, recreare,
etc., adaptate dezvoltării durabile, menite sa duca la dezvoltarea pe termen lung a Solicitantului, cat si la creşterea atractivităţii zonale si
regionale.
Obiectivele specifice ale prezentului proiect constau în următoarele:
valorificarea superioară a potenţialului turistic zonal prin atingerea unui nivel al numărului de înnoptări în cadrul structurilor de
primire turistică de 2 zile, in 36 de luni de la finalizarea investiţiei
îmbunătăţirea calităţii şi diversificarea serviciilor de cazare oferite in zona, oferindu-se in plus in afara serviciilor de cazare si
alte servicii precum: informaţii turistice, organizarea de tururi de oraş, organizarea de excursii, alte servicii turistice, in 12 de luni de la
finalizarea investiţiei
atingerea unei număr de turişti de minim 23.000 turişti/an
îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor turistice prin creşterea duratei medii a sejurului turistic/ turist la nivelul localităţii de la 1
zi la 1,25 zile, in 36 de luni de la finalizarea investiţiei
crearea unor facilităţi pentru valorificarea superioara a resurselor naturale, culturale, istorice ale oraşului Alba Iulia, in 12 de
luni de la finalizarea investiţiei
sprijinirea îndeplinirii unora dintre obiective propuse în master planul pentru dezvoltarea turismului naţional, in 36 de luni de la
finalizarea investiţiei, dintre care enumerăm:
o Crearea unei imagini mai nuanţate atât la nivel intern cat si la nivel extern privind avantajele României ca destinaţie turistică si
imaginea mărcii sale turistice
o Asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului intr-o manieră in care bogăţiile sale de mediu, culturale si de patrimoniu să fie
in egală măsură apreciate in prezent si păstrate pentru generaţiile viitoare
o Asigurarea recunoaşterii turismului ca factor cheie in cadrul economiei si ca un generator de noi locuri de muncă
o Extinderea sistemului pentru colectarea, analiza si diseminarea regulată a statisticilor si studiilor de piaţă pentru a oferi
asistenţă in crearea unui Cont Satelit de Turism pentru România si pentru sprijinirea investiţiilor si a procesului decizional in marketing
Obiective operaţionale
1.Conceperea unei strategii de marketing a proiectului „Extindere hotel pe structură independentă”,

 1. Realizarea unui nou corp de cazare, precum şi:
  a. Crearea unui centru de informare turistică în cadrul unităţii de cazare oferind turiştilor acestora informaţii corecte pentru a-i
  asista in orientarea destinaţiei lor.
  b. Realizarea unei baze de date la nivelul unităţii de cazare cu privire la produsele, evenimentele si serviciile din zonă cu
  posibilitatea accesării acestora de către turişti.
  c. dezvoltarea unui sistem performant de evaluare a produselor si serviciilor pentru a asigura furnizarea de produse si servicii de
  calitate pentru a satisface nevoile si aşteptările oaspeţilor
 2. Realizarea evaluării si încadrării activităţilor prevăzute, in anumiţi indicatori de eficacitate.
  Realizarea obiectivelor specifice ale proiectului şi ale axei prioritare 2.2 va fi posibilă prin atingerea următorilor indicatori de rezultat:
 • Atingerea, anual, a unui grad de ocupare al structurii de cazare de peste 50%
 • Atingerea unei durate medii a sejurului turistic / turist în cadrul structurii de cazare de 5 zile, in 36 de luni de la realizarea
  investiţiei
 • Numărul de locuri de muncă permanente menţinute şi nou create în cadrul societăţii, la sfârşitul perioadei de implementare,
  total: 23
 • Realizarea unei rate a solvabilităţii generale mai mare sau egală cu 4 până în anul 2 de monitorizare al proiectului.
 • Realizarea unei rata rentabilităţii financiare mai mare sau egală cu 7 până în anul 2 de monitorizare al proiectului.
  Obiectivele specifice ale proiectului
 1. Obiectivul specific 1 constă în crearea, în cadrul si condiţiile proiectului, în termenul max. de 36 de lunii de la semnarea
  contractului de finanţare, a unei infrastructuri de turism prin realizarea de lucrări de construcţii, prin dotarea cu echipamente de
  înalta tehnologie, competitive pe plan regional;
 2. Obiectivul specific nr. 2 constă în menţinerea pe perioada de durabilitate a proiectului a unui număr de 23 locuri de munca;
 3. Obiectivul specific nr. 3 constă în atingerea unui grad mediu estimat de utilizare a capacităţii de cazare între 40% si 70% cea ce
  presupune un număr de minim 23.000 turişti/an, in 36 de luni de la finalizarea investiţiei.
  9
  Rezultate aşteptate
  Detalii rezultat – Componenta 1
 4. Realizarea unei infrastructuri de turism prin realizarea de lucrări de construcţii, prin dotarea cu echipamente de înalta tehnologie.
 5. Angajarea unei persoane până la finalul perioade de implementare din medii defavorizate si menţinerea a 23 locuri de munca pe
  perioada de durabilitate a proiectului.
 6. Atingerea unui număr de minim 23.000 turişti/an, in 36 de luni de la finalizarea investiţiei.
  Context
  Proiectul pentru care se solicita finanţarea nu este o componenta a unei operaţiuni mai complexe, fiind un proiect independent.
  Context local
  Societatea are ca si premise ale proiectului, următorii factori consideraţi de noi de importanţa majora:
 • experienta pe piaţa turistică de peste 3 ani în prestări servicii turistice a societăţii;
 • societatea dispune de o baza tehnica situata la nivel mediu din punct de vedere al performanţelor tehnice, asa cum rezulta si din
  mijloacele fixe enumerate în planul de afaceri;
 • societatea dispune de o baza tehnica insuficientă datorită numărului de spaţii de cazare, 19 camere de cazare
 • experienţa echipei manageriale a societăţii.
  In aceşti ani de activitate, societatea face un efort investiţional susţinut de realizare a primului corp de clădire – spaţii de cazare şi de
  servire a mesei , din sursele proprii şi finanţare nerambursabilă. Activitatea de turism se va realiza cu respectarea si in spiritul legislaţiei în
  domeniul mediului, sanitar, codului muncii si contractului colectiv de munca la nivel de ramura, financiar – contabil, cu respectarea
  totodată a standardelor specifice domeniului.
  Dezvoltarea turismului din judeţul Alba se poate baza pe următoarele tendinţe internaţionale şi naţionale:
 • creşterea interesului faţă de diferite forme de turism activ: drumeţie, cicloturism, turism ecvestru, alpinism, sporturi de iarnă
 • creşterea interesului faţă de turismul cultural şi de patrimoniu
 • creşterea interesului faţă de ecoturism bazat pe cunoaştere şi pe conştiinţa de consum ecologic
 • creşterea interesului din marile oraşe faţă de liniştea şi autenticitatea spaţiului rural, pentru stiluri de viaţă tradiţionale şi
  alimente naturale (mişcarea slow-food)
 • creşterea interesului pentru activităţi de relaxare, de păstrarea şi refacerea sănătăţii, pentru servicii de tip wellness
  Analizând tendinţele pieţei turistice naţionale şi internaţionale, respectiv dotările judeţului cu resurse atractive şi elemente de
  infrastructură, condiţiile de mediu şi disponibilităţile de resurse umane şi organizatorice, elaboratorii Strategiei de dezvoltare turistică a
  judeţului Alba au ajuns la concluzia, că judeţul Alba poate să-şi dezvolte o imagine oarecum individualizată bazată pe apropierea de
  cultura locală-regională autentică.
  Spaţiul tipic judeţului Alba, caracterizat prin predominarea spaţiului rural şi montan poate fi valorificat prin ecoturism şi turism activ, cu
  caracter alternativ şi turismul rural, prin integrarea aspectelor de agrement activ, apropierea de natură şi cultura autentică-activă locală,
  specifice diferitelor zone ale judeţului.
  Context naţional Cu toate că în anul 2016, datorită crizei economice şi a influenzei H1N1 turismul a scăzut la nivel mondial, odată cu
  relansarea economică se aşteaptă reluarea tendinţei de creştere a turismului. Generând venituri importante, turismul poate fi unul dintre
  cele mai importante sectoare economice în România, un sector, care poate produce cea mai rapidă dezvoltare în economia naţională.
  Fondurile de preaderare (de ex. SAPARD, PHARE) şi cele structurale şi de dezvoltare rurală (Măsura 313 din PNDR, DMI 5.2 din POR,
  6.2 şi 6.4 din PNDR, DMI 2.1 şi DMI 2.2 din POR) au contribuit şi vor contribui în continuare la creşterea nivelului calitativ al serviciilor
  turistice şi prin aceasta la atractivitatea şi competitivitatea turismului românesc. Viitorul turismului din România va fi determinată de
  capacitatea de valorificare în condiţii optime a potenţialului său turistic prin diversificarea, modernizarea şi adaptarea permanentă a
  ofertelor la nivelul cererii de pe piaţa internaţională.
  Context internaţional Studiile de specialitate realizate de Organizaţia Mondială pentru Turism (World Tourism Organization) au identificat
  principalele megatendinţe care se înregistrează în domeniul turismului, care se vor amplifica în perspectiva anilor 2020, în ceea ce
  priveşte cererea şi oferta turistică. Printre cele mai semnificative aspecte, pot fi menţionate următoarele:
 • creşterea numărului de turişti
 • creşterea numărului de persoane interesate de turismul etnic (vizitarea locurilor natale)
 • creşterea cererii pentru destinaţii noi
 • creşterea interesului turiştilor de a consuma produse turistice care contribuie la dezvoltarea personală: ture, ciclism,
  gastronomie, artă, întreţinere personală, turism de aventură
 • turiştii devin mai experimentaţi, aşteptând atracţii de bună calitate, utilităţi şi servicii pe măsură şi tarife / preţuri adecvate
  calităţii în călătoriile lor
  Contextul de mediu
  Pe plan international: aplicarea principiului privind dezvoltarea durabila este efectiva (introducerea si utilizarea echipamentelor si a
  tehnologiilor care duc la reducerea consumurilor de materii prime, materiale si carburanti); realizarea unor solutii tehnice mai
  putinpoluante;
  Pe plan intern: exista tendinta privind aplicarea principiului privind dezvoltarea durabila, dar rezultatele concrete (noi produse) intarzie sa
  apara.
  Justificare
  Proiectul se înscrie pe linia axei prioritare 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici si mijlocii, prin realizarea de lucrări de
  reabilitare şi achiziţionarea de utilaje performante care vor contribui la creşterea valorii adăugate in cadrul Solicitantului.
  Societatea nu deţine în prezent suficiente resurse financiare pentru dezvoltarea afacerii şi pentru a face faţă cerinţelor clienţilor potenţiali.
  Necesitatea realizării investiţiei este dată de următoarele cosiderente:
  10
 • Cererea tot mai mare din partea agenţiilor de turism pentru primirea de grupuri de turişi,
 • Cererea de organizarea de evenimente/ conferinţe, team – building, etc,
 • Imposibilitatea contractării de credite de către societate, datorită dobânzilor ridicate si a riscurilor implicate;
 • Imposibilitatea creşteri numărului de spaţii de cazare din fondurile proprii sau împrumutate,
 • Imposibilitatea primii de grupurii de turişi datorită numărului redus de spaţii de cazare în prezent.
  Oportunităţi:
  Oportunitatea de a dezvolta in jud. Alba, respectiv in Regiunea Centru a unei unităţi de cazare având in vedere: (i) existenta unei cereri
  ridicate atat la nivel local cat si naţional, (ii) soluţiile tehnologice moderne puse la dispoziţie de furnizorii potenţiali consultaţi, (iii) mana de
  lucru ieftina si (iv) oportunităţile de – oferi servicii turistice competitive.
  Oportunitatea de a promova infrastructură de turism existentă, in contextul tendinţei de ieşire din criza a economiei mondiale,
  oportunitatea de a crea locuri de munca;
  Existenta unei pieţe in domeniul turismului;
  Pornind de la aceste premise societatea îşi propune să dezvolte un centru de cazare modern, apt să presteze o gamă variată de servicii
  în domeniul turismului .
  Pentru atingerea scopului propus ALLEGRIA RESORT SRL a inclus în prezentul proiect, pe lângă ACTIVELE descrise mai sus, să
  achiziţioneze şi soft specializat pentru recepţia turiştilor ,inclusiv sisteme de operare aferente.
  Faţă de cele de mai sus, valoarea adăugată a proiectului se concretizează în următoarele:
 • 1 loc de muncă creat din cadrul persoanelor defavorizate.
 • Certificarea sistemului de management al calităţii şi certificarea serviciilor hoteliere.
 • Adaptarea permanenta a activităţii companiei la cerinţele de mediu în vigoare;
  Ajutorul financiar nerambursabil pe care îl solicitam va avea rolul sa:
  A)Accelereze implementarea proiectului.
  Justificare:
  ALLEGRIA RESORT SRL, în condiţiile actuale, respectiv a situaţiilor financiare anexate, nu îsi va putea permite financiar realizarea unei
  astfel de investiţii in totalitate din resurse proprii. Datorita valorii proiectului si efortului financiar, în condiţiile actuale societatea nu poate
  finanţa integral investiţia, iar contractarea unui împrumut pentru întreaga valoare a investiţiei nu este oportuna în acest moment atât
  datorita nivelului dobânzilor cat si riscurilor implicate. In cazul lipsei unei cofinanţări pe seama fondurilor nerambursabile, societatea se va
  afla în situaţia de realizare a proiectului într-un interval de cca. 5 ani.
  B) Este esenţial pentru implementarea proiectului.
  Asistenţa nerambursabila este esenţiala pentru implementarea proiectului, deoarece fara obţinerea finanţarii, ALLEGRIA RESORT SRL ar
  trebui sa acopere din buget propriu suma necesara pentru modernizarea si extinderea infrastructuri, efortul financiar propriu ar fi foarte
  mare, peste posibilitaţile actuale ale societaţii.
  Analiza alternativelor de finanţare este urmatoarea:
  1) Investiţia realizata integral de catre ALLEGRIA RESORT SRL din surse proprii si împrumutate. In acest caz, perioada de timp necesara
  efectuarii achiziţiilor poate fi de doua – trei ori mai mare, depinzând substanţial de ritmul alocarii sumelor necesare investiţiei. Prelungirea
  duratei de timp necesare desfasurarii achiziţiilor va avea impact major negativ asupra indicatorilor de fezabilitate;
  2) Investiţia necesara va fi realizata cu accesarea de fonduri prin intermediul POR completata cu surse proprii. In aceasta situaţie, timpul
  necesar derularii investiţiei, ar fi redus la minim, cu impact pozitiv foarte semnificativ atât asupra ALLEGRIA RESORT SRL cat si asupra
  economiei României – in principal domeniul turismului. Valoarea adaugata a proiectului in aceasta a doua varianta este semnificativ mai
  mare decât in prima, in primul rând datorita efectului multiplicator deosebit de larg al investiţiei.
  Concluzie: data fiind valoarea adaugata a proiectului, este esenţiala cofinanţarea acestuia prin POR Axa prioritara 2, Prioritatea de
  investiţie 2.2.
  In condiţiile aratate mai sus, in conformitate cu scenariile dezvoltate in cadrul analizei financiare din cadrul planului de afaceri, impactul
  ajutorului financiar nerambursabil este esenţial pentru accelerarea implementarii proiectului.
  Grup ţintă
  Piaţa pe care va activa societatea este piaţa turistică locală, naţională şi internaţională. Dintre segmentele-ţintă se vor evidenţia mai ales
  turiştii români de preferinţă din clasele medii-superioare, cu putere de cumpărare pentru servicii de calitate şi exigenţe ridicate faţă de
  calitatea mediului, de raportul preţ-calitate şi, faţă de ospitalitatea locală, segment caracterizat prin respect faţă de natură, obiceiuri
  tradiţionale şi de comunităţile locale. Alături de grupurile de turişti români cu interes pentru turismul de afaceri, de vizitare, turismul de
  masă exigent, va creşte numărul şi ponderea turiştilor străini de pe pieţele tradiţionale ale regiunii (mai ales Ungaria), dar şi de pe pieţele
  din vestul, nord-vestul Europei (Germania, Austria, Regatul Unit, ţările Benelux, ţările scandinave si baltice). Număru minim turişti va fi în
  jur de 23.000 turişti/an.
  Beneficiarii proiectului vor fi în mod direct societatea ALLEGRIA RESORT SRL (managerii si salariaţii în numar total de 23, clienţii interni
  în numar minim de 50, furnizorii în numar de 15 si alţi parteneri (in numar de peste 30).
  În mod indirect, va avea de câstigat statul român prin contribuţiile la buget furnizate sub forma impozitelor,taxelor si contribuţiilor sociale,
  dar si CL Sebes prin impozitele si taxele locale suplimentare care urmeaza a fi încasate.
  De asemenea, dupa implementarea proiectului, se va creea un loc de munca permanente, fiind ocupate de persoane din localitate sau
  cele învecinate, fapt ce va contribui la scaderea nivelului de somaj din zona si la cresterea nivelului de trai al populaţiei, locul de muncă
  creat va fi din categoria persoanelor defavorizate, respectiv o persoane care se încadreaza în oricare din situaţiile de mai jos:
  (a) nu a avut un loc de munca stabil remunerat în ultimele 6 luni;
  (b) are vârsta cuprinsa între 15 si 24 de ani;
  (c) nu a absolvit o forma de învaţamânt liceal sau nu deţine o calificare profesionala (Clasificarea Internaţionala Standard a Educaţiei ) sau
  se afla în primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de învaţamânt cu frecvenţa si nu a avut înca niciun loc de munca stabil remunerat;
  (d) are vârsta de peste 50 de ani;
  (e) traieste singur, având în întreinerea sa una sau mai multe persoane;
  (f) lucreaza într-un sector sau profesie într-un stat membru în care dezechilibrul repartizarii posturilor între barbai si femei este cel puţin
  cu 25 % mai mare decât media naţionala a dezechilibrului repartizarii posturilor între barbaţi si femei în toate sectoarele economice în
  statul membru respectiv si aparţine sexului subreprezentat;
  (g) este membru al unei minoritaţi etnice dintr-un stat membru si are nevoie sa îsi dezvolte competenţele lingvistice, formarea profesionala
  sau experienţa în munca pentru a-si spori sansele de a obţine un loc de munca stabil;
  (h) nu a avut un loc de munca stabil remunerat în ultimele 12 luni si aparţine uneia dintre categoriile (b)(g) menţionate
  (i) este recunoscuta ca lucrator cu handicap conform legislaţiei naţionale
  (j) prezinta o incapacitate fizica, mentala, intelectuala sau senzoriala de durata care, în interacţiune cu diferite bariere, poate împiedica
  participarea sa deplina si efectiva într-un mediu de lucru, în condiţii de egalitate cu alţi lucratori.
  Principalii beneficiari ai proiectului sunt:
 • Societăţii comerciale
 • Familii cu copii
  11
 • Tineri activi, între 16-35 ani, single şi grupuri de prieteni
 • Persoane de vârstă medie şi de vârsta a treia, familii fără copii
 • Grupuri de tineri (şcolari şi sportivi)
 • Persoane cu handicap
  Beneficiari indirecţi ai proiectului vor fi:
 • firmele din regiune cu care se vor încheia contracte de lucrări, furnizare bunuri şi prestări servicii în vederea realizării
  proiectului
 • persoanele care vor fi angajate pentru noile locuri de muncă create prin proiect
 • comunitatea locală, deoarece creşterea vânzărilor înregistrate de societate, conduce la contribuţii mai mari la bugetul local,
  respectiv la bugetul de stat
 • oraşul Sebeş, deoarece prin realizarea proiectului se dezvoltă infrastructura turistică din zona a oraşului.
  Sustenabilitate
  Proiectul propus este generator de venit. Astfel, sustenabilitatea financiara se justifica prin valori pozitive ale fluxului net de numerar
  generat, cumulat pe toata perioada analizata. După finalizarea proiectului, ca urmare a realizări noului corp de clădire şi a dotării cu
  echipamente moderne, se vor desfăşura activităţi de prestări de servicii turistice care vor genera veniturile necesare operării si întreţinerii
  societăţii si a proiectului de investiţie. Date fiind etapele principale de desfăşurare a proiectului, se considera ca pe durata derulării
  proiectului (primii trei ani) nu se realizeaza venituri. Costurile de operare (materii prime, energie electrica, termica; apa si canalizare;
  materiale consumabile; întretinere, mentenanta, reparatii; comunicatii; personal administrativ, personal productiv; impozite si regii; etc) vor
  fi gestionate de personalul administrativ astfel:
 • Costurile materiale (inclusiv utilitati) si umane directe vor fi acoperite din prestarea de servicii turistice realizate catre mediul economic.
 • Costurile indirecte,precum si cele generale vor fi acoperite de asemenea din prestarea de servicii turistice realizata pentru diferiţi
  beneficiari, prin vânzarea directă sau prin intermediul agenţiilor de turism.
  În estimarea veniturilor s-a tinut seama de următoarele categorii de activităţi generatoare de venituri care pot fi realizate în cadrul
  societăţii:
 • realizarea de servicii turistice- conform activităţilor din proiect, pe baza previziunilor din planul de afaceri;
  Suportul tehnic si administrativ asigurat de beneficiar consta in asigurarea personalului specializat în domeniul turismului, pentru operarea
  şi întreţinerea infrastructurii de turism. Pe durata de durabilitate a proiectului se vor menţine 23 de locuri de muncă. ALLEGRIA RESORT
  SRL beneficiaza de dotari IT si retea de utilitati proprii care vor fi utilizate in cadrul activităţilor de management de proiect cat si in perioada
  de operare.Asigurarea suportului tehnic si administrativ pentru infrastructura are in vedere utilizarea următoarelor suporturi:
 • Serv. de contab. va fi asigurat de personalul propriu angajat.
 • Serviciul de resurse umane de personalul propriu angajat.
 • compartimentul tehnic investiţii, in persoana lui Macarie Alexandru
 • compartimentul de achiziţii /aprovizionare, in persoana lui Fagaraş Laura
  Dotările tehnice asigurate prin proiect vor contribui la competitivitatea serviciilor de turism existente pe piaţă. Utilizarea si întreţinerea
  echipamentelor se va realiza conform instrucţiunilor de folosinţa. De asemenea, pentru sustenabilitatea tehnica a investitiei, se va solicita
  furnizorilor, prin contractul de furnizare de echipamente, ca garantía/mentenanta sa fie asigurate pentru cel putin 3 ani dupa
  implementarea proiectului. Acest lucru va fi mentionat in caietele de sarcini.
  In ceea ce priveste ceritificarile de calitate, mentionam ca, managementul societatii va implementat si standardul ISO 9001, şi se vor
  certifica serviciile hoteliere prestate.
  Descriere/Valorificarea rezultatelor
  Nu este cazul.
  Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi
  exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate:
  După încheierea proiectului infrastructura va fi gestionată de către societate.
  Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(şi anume, numele
  operatorului; metode de selecţie – administrare publică sau concesiune; tip de co